Thùy Anh – CIA

In Vietnam, if you are good in English you will have a better job than those people who are not good in English. So I came to Philippines to study English. Moreover, I saw CIA in the internet and my friends told me that CIA is good.

(Tại Việt Nam, nếu bạn giỏi tiếng Anh bạn sẽ có một công việc tốt hơn những người không giỏi. Vì vậy tôi đã đến Philippines để học tiếng Anh. Hơn tất cả, tôi thấy CIA trên mạng và bạn bè của tôi cũng nói với tôi rằng CIA rất tốt)

First time I came here, I am shy and silent. I can’t talk many things. I really want to talk but it is difficult to say everything because only few can understand me. It’s the reason why at that time I don’t have many friends. However, after two weeks the number of my friends were already increase and I could talk with them.

(Thời gian đầu khi tôi đến đây, tôi nhát và im lặng. Tôi không thể nói nhiều. Tôi thật sự muốn nói nhưng tôi thấy khó khăn để nói mọi thứ, bởi vì một vài người không hiểu tôi. Đó là lý do tại sao lúc đầu tôi không có nhiều bạn. Tuy nhiên sau 2 tuần, số lượng bạn bè của tôi tăng lên và tôi có thể nói chuyện với họ)

In addition, the staff, managers and my teachers here are all good and friendly hence I like them very much. They take care and help me too much. One day, I attend 10 classes with 5 man to man, 2 self-studies and 3 groups. After these classes I went out with my friends. We go to eat in some famous restaurants of Cebu.

(Ngoài ra, nhân viên, quản lý và giáo viên ở đây đều rất tốt và thân thiện, vì thế tôi mến họ nhiều lắm. Họ quan tâm và giúp đỡ tôi rất nhiều. Mỗi ngày, tôi tham gia 10 lớp học với 5 lớp 1:1, 2 lớp tự học, và 3 lớp nhóm. Sau những lớp học này, tôi đi ra ngoài với bạn bè tôi. Chúng tôi đi ăn tại một vài nhà hàng nổi tiếng ở Cebu)

Moreover, on the weekend I often go to travel with my friends. There are so many beaches in the Philippines, it’s very fantastic. For example, we went to Oslob and saw whale shark which is the biggest fish around the world. It took maybe 4 hours from CIA to go there. Furthermore, I also visited Camotes Island. I swam in cave as well as watched beautiful senses at night. It’s very great with me.

(Hơn nữa, vào cuối tuần tôi thường cùng bạn bè đi du lịch. Philippines có nhiều bãi biển, chúng rất tuyệt. Ví dụ như, tôi đã đến Oslob và thấy cá mập voi, chúng là loài cá lớn nhất trên thế giới. Từ CIA đến Oslob mất khoảng 4 giờ. Hơn nữa, tôi đã đến thăm đảo Camotes. Tôi bơi trong hang động cũng như xem cảnh đẹp buổi tối. Với tôi nó rất tuyệt)

In conclusion, I am really interested in CIA because I have a lot of experience and knowledge about different cultures and English language. Even though only 3 months, I can feel improvement in my English skills so far I have plan to come to Cebu to continue studying English.

(Cuối cùng, tôi rất thích ở CIA bởi vì tôi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về các nền văn hóa khác nhau và tiếng Anh. Mặc dù chỉ có 3 tháng, tôi có thể cảm nhận được các kỹ năng tiếng Anh của tôi được cải thiện rất nhiều, nên ngay từ bây giờ, tôi đã có một kế hoạch đến Cebu để tiếp tục học tiếng Anh)

Thông tin về Trường CIA: https://tienganhtaiphi.com/truong-anh-ngu-cia-cebu/

Advertisement